(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Mi­re­ta BA­NAI­TIE­NĖ, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja
Gamink ir Balsuok
Mi­re­ta BA­NAI­TIE­NĖ, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Rinkimų kelyje optimistų mažai

2016 m. spalio 1 d.
Šiau­lius ker­tan­ti Til­žės gat­vė pil­na pla­ka­tų su kan­di­da­tais į Sei­mą. Vi­lio­ja šū­kiais: dirbs ūkiš­kai, są­ži­nin­gai, ma­tys ir gir­dės žmo­gų. Rin­ki­mai už sa­vai­tės – ki­tą sek­ma­die­nį. Va­žiuo­ja­me klaus­ti rin­kė­jo: „Kaip gy­ve­ni, žmo­gau? Ar tu­ri pa­si­rin­ki­mą?“ Marš­ru­tas: Aukš­tel­kė – Gin­kū­nai – per Šiau­lius.Pir­mas už­kal­bin­tas aukš­tel­kiš­kis iš kar­to nu­ker­ta: „Ko­kie rin­ki­mai? Man 28 me­tai, bet nie­ka­da ne­kvie­čia. Nė­jau ir nei­siu“.
Rė­ži­niuo­se dar­žuo­se run­ke­lius ka­sa mo­te­ris. Gy­ve­na kai­me...

PO­LI­TI­NĖ REK­LA­MA. Šiaulių sėkmė – visų mūsų sėkmė

2016 m. spalio 1 d.
Vik­to­ri­ja ČMI­LY­TĖ-NIEL­SEN, Sei­mo na­rė, kan­di­da­tė „Auš­ros“ vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je

Pa­si­rin­ku­si po­li­ti­kės ke­lią, bū­da­ma Sei­mo na­rė ir Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tė, va­do­vau­juo­si ke­lio­mis es­mi­nė­mis nuo­sta­to­mis, ku­rios man pa­de­da priim­ti spren­di­mus. Tarp po­li­ti­kui bū­ti­nų sa­vy­bių iš­ski­riu są­ži­nin­gu­mą ir at­sa­kin­gu­mą. Jo­mis rem­da­ma­si ir at­sto­vau­ju bend­ruo­me­nei, ku­ri man su­tei­kė pa­si­ti­kė­ji­mo man­da­tą.
Vie­na iš lie­tu­viš­kų­jų po­li­ti­nių tra­di­ci­jų, ku­rią ver­ti­nu...

Zenonui Sabaliui – ne vis vien

2016 m. spalio 1 d.
Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tį, Lie­tu­vos nu­si­pel­niu­sį in­ži­nie­rių, es­pe­ran­ti­nin­ką Ze­no­ną Ei­mu­tį Sa­ba­lį su­tik­si daž­na­me ren­gi­ny­je. „Man ne tas pa­ts. Man gai­la mies­to. Vi­sur, kur va­žiuo­ju, ly­gi­nu, kaip yra pas mus, ir kaip ki­tur“, – sa­ko 77-erių šiau­lie­tis. Jis na­muo­se neuž­si­sė­di, ko­ne kas­met „kaip į at­lai­dus“ ke­liau­ja į es­pe­ran­ti­nin­kų pa­sau­li­nius kong­re­sus.Prieš su­si­ti­ki­mą Z. Sa­ba­lys pra­šo iš anks­to su­de­rin­ti lai­ką, nes jo lau­kia įvai­ri veik­la.
„Ką aš vei­kiu? Kur...

„Šiaulių“ tragedija (34)

2016 m. rugsėjo 30 d.
„Šiau­lių“ krep­ši­nio klu­bo duo­bė vis gi­lė­ja. Pa­ty­ręs pa­že­mi­ni­mą ant­ro­sio­se Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos rung­ty­nė­se su „Žal­gi­riu“ re­zul­ta­tu 45:98 (15:26, 11:29, 4:23, 15:20), ko­man­dos tre­ne­ris Vai­das Pau­liu­kė­nas neat­lai­kė: „Tra­ge­di­ja. Nė­ra ko­man­dos“ ir pa­reiš­kė apie ga­li­mą pa­si­trau­ki­mą. Ko­man­dos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Al­fon­sas Ar­ma­las „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, jog per­mai­nų bus – tai ža­da pa­skelb­ti pir­ma­die­nį.Šiau­lių are­no­je tre­čia­die­nio va­ka­rą gau­siai su­si­rin­kę žiū­ro­vai iš­vy­do...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Ne­bū­siu ori­gi­na­li, ra­šy­da­ma apie rin­ki­mų skan­da­lus ir įvai­riau­sias kan­di­da­tų vie­ši­ni­mo klai­das, ku­rias jau ne...

Pa­gal pa­tvir­tin­tą nau­ją­jį so­cia­li­nį mo­de­lį, nuo 2018 me­tų kei­sis se­nat­vės pen­si­jų skai­čia­vi­mo ir mo­kė­ji­mo tvar­ka...


Štai kas apie mū­sų mies­tą bu­vo ra­šo­ma XIX pra­džios en­cik­lo­pe­di­niuo­se lei­di­niuo­se (ver­ti­mai iš len­kų ir ru­sų...

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas pa­siū­lė bū­dą le­ga­li­zuo­ti me­di­kams duo­da­mus ky­šius...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

Va­kar Jau­niū­nuo­se (Jo­niš­kio ra­jo­nas), kur prieš 780 me­tų vy­ko lem­tin­go­ji ko­va su ka­la­vi­juo­čiais, įve­du­si Lie­tu­vą ir...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Sveikiname Jus, brangūs senjorai!

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 1 d.
Kiek­vie­nam iš Jū­sų spau­džia­me ran­ką ir lin­ki­me kuo dau­giau bend­rau­ti, juk bend­ra­vi­mas pra­skaid­ri­na kas­die­ny­bę ir il­gi­na gy­ve­ni­mą. Te­gul Jus ly­di pui­ki svei­ka­ta, vei­dus puo­šia šyp­se­nos, o ar­ti­mie­ji bū­na dė­me­sin­gi ir pa­gar­būs.
Vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas „Už Šiau­lius“

Brangūs policijos pareigūnai,

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 1 d.
Vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas „Už Šiau­lius“

Mokymasis visą gyvenimą – galimybė išlikti reikalingam

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 1 d.
„Ką iš­mok­si, ant pe­čių ne­ne­šio­si“, – sa­ko lie­tu­vių pa­tar­lė. Juo­lab, kad ir mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą ga­li­my­bių vis dau­giau: siū­lo­mi įvai­rūs kur­sai, pa­skai­tos in­ter­ne­tu, uni­ver­si­te­tų ir pro­fe­si­nių mo­kyk­lų pro­gra­mos. Prieš dve­jus me­tus pa­tvir­tin­tas ir nau­jas Ne­for­ma­lio­jo suau­gu­sių­jų švie­ti­mo įsta­ty­mas, ja­me pir­mą kar­tą nu­ma­ty­tos iki pen­kių die­nų trun­kan­čios dar­buo­to­jų ato­sto­gos ne­for­ma­lia­jam mo­ky­mui­si.Nors ty­ri­mai ro­do, kad kuo žmo­gus vy­res­nis, tuo ma­žiau mo­ko­si, o bai­gian­tys...

Kaip išsaugo­ti krep­ši­nio ko­man­dą?

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 1 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ruo­šia­si skelb­ti ap­klau­są, ar mies­tui rei­ka­lin­ga krep­ši­nio ko­man­da. Ši idė­ja ki­lo po to, kai „Šiau­lių“ krep­ši­nio klu­bas pa­skel­bė apie fi­nan­si­nius sun­ku­mus ir krei­pė­si dėl pa­ra­mos į mies­to bend­ruo­me­nę. Vie­nas po ki­to se­kę skau­dūs „Šiau­lių“ pra­lai­mė­ji­mai pri­ve­dė prie emo­ci­jų pliūps­nio ir pla­nuo­ja­mų re­for­mų klu­be. Ar mies­tui rei­kia iš­sau­go­ti krep­ši­nio ko­man­dą ir kaip tai pa­da­ry­ti?
– Neį­si­vaiz­duo­ju, kad Šiau­liuo­se ga­lė­tų ne­lik­ti krep­ši­nio klu­bo. Krep­ši­nio ko­man­da yra...

Ministrai ant grėblio

Budintis reporteris
2016 m. spalio 1 d.

Ne­bū­siu ori­gi­na­li, ra­šy­da­ma apie rin­ki­mų skan­da­lus ir įvai­riau­sias kan­di­da­tų vie­ši­ni­mo klai­das, ku­rias jau ne vie­ne­tais, o de­šim­ti­mis, kaip obuo­lius nuo ru­de­ni­nės obels, ski­na­me nuo laik­raš­čių pus­la­pių, TV ek­ra­nų ir so­cia­li­nių tink­lų „sie­nų“.
Mi­nist­rai – ma­ža­raš­čiai, ra­šo su klai­dom! Jų rin­ki­mų lei­di­niuo­se nuo­lat ap­tin­ka­ma ap­mau­džių ra­šy­bos, sky­ry­bos, gra­ma­ti­kos ir sti­liaus klai­dų. Juo­kia­mės, šai­po­mės už pil­vų su­siė­mę, nes mes – pro­tin­ges­ni. Mes ra­šom be klai­dų. O jei ir su klai­dom, tai...

Į krantą išvilko 9 kilogramų lydeką

Budintis reporteris
2016 m. spalio 1 d.
Ket­vir­ta­die­nį 82 me­tų Kel­mės mies­to gy­ven­to­jas Juo­za­pas Kviet­kus Ku­ke­čių se­niū­ni­jo­je esan­čia­me Kryž­bar­ko eže­re pa­ga­vo dau­giau kaip met­ro il­gio ir be­veik 9 ki­log­ra­mų svo­rio ly­de­ką. Su lai­mi­kiu už­kie­tė­jęs žve­jys už­su­ko į re­dak­ci­ją.Ke­lias va­lan­das žve­jo­jęs Kryž­bar­ko eže­re Juo­za­pas Kviet­kus jau ke­ti­no va­žiuo­ti na­mo, nes žve­jy­ba ne­si­se­kė, nie­kas ne­ki­bo. Už­me­tė meš­ke­rę pa­sku­ti­nį kar­tą. Plū­dė pra­dė­jo nar­dy­ti. Žve­jys su­pra­to, jog už­ki­bo la­bai di­de­lė žu­vis.
Ji...

"Ačiū, pareigūnai!" – geriausias įvertinimas (1)

Teisėtvarka
2016 m. spalio 1 d.
Ry­toj – Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų die­na. Dar juos va­di­na An­ge­lais Sar­gais. Tai grei­čiau­siai dėl to, kad bū­tent po­li­ci­nin­kai ne­re­tai pir­mi iš­tie­sia pa­gal­bos ran­ką į bė­dą pa­te­ku­siam žmo­gui.Va­kar Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai da­ly­va­vo Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­sia­me Po­li­ci­jos die­nos mi­nė­ji­me. Jo me­tu tarp ki­tų pa­rei­gū­nų ap­do­va­no­ti ir Pat­ru­lių rink­ti­nės vy­riau­sie­ji pa­tru­liai Do­mas Šta­bo­kas ir Ros­ta­nas Pi­gu­le­vi­čius.
Vy­rams įteik­ti III laips­nio po­li­ci­jos...

Varnas: reperis su gitara

Gyvenimo spalvos
2016 m. spalio 1 d.
„Oi ojo­joj, suau­gę žmo­nės kaip da­vat­kos de­juoj – oi, kaip ch****a Lie­tu­vOi. O mo­ra­las ir dur­niui aiš­kus, ir kam su gal­va tvar­koj – kas kaip lo­vą pa­si­klo­ja, tas taip iš­mie­ga Lie­tu­vOi“, – re­puo­da­mas teks­tą gi­ta­ra brąz­gi­na Var­nas. Po šiuo pseu­do­ni­mu – šiau­lie­tis Ar­nol­das Je­mel­ja­no­vas. Gat­vės poe­tas, re­po teks­tuo­se su­gul­dan­tis šių die­nų ak­tua­li­jas. „Šiau­liai – pa­si­kaus­tę re­pu, tie­siog re­pe­riai la­bai nuo­šir­džiai un­derg­raun­di­niai“, – paaiš­ki­na.„Esu mu­zi­kos be­raš­tis –...

Reikia išeiti, kad galėtum sugrįžti

Gyvenimo spalvos
2016 m. spalio 1 d.
Al­ma Meš­kie­nė iš Šau­kė­nų (Kel­mės r.) net pri­klau­pu­si ban­do iš­ties­ti pa­čios nu­narp­lio­tą tink­lą. Svars­to, kad ant jo ga­lė­tų ka­bin­ti rank­dar­bius bū­si­mai pa­ro­dai. Al­ma po aš­tuo­ne­rių me­tų grį­žo į gim­ti­nę iš už­sie­nio.Jos gy­ve­ni­mas pa­na­šus į tink­lą, gal į vo­ra­tink­lį. Pas­lap­tin­gas, gra­žus ir la­bai tra­pus. Al­ma su­pra­to, jog rei­kia išei­ti, kad ga­lė­tum su­grįž­ti.
Al­ma nuo ma­žų die­nų no­rė­jo bū­ti gė­li­nin­ke. Bet ta­po pro­fe­sio­na­lia fo­tog­ra­fe. Vil­niu­je bai­gė 47-ąją tech­ni­kos mo­kyk­lą. Dar mo­kyk­lo­je Al­ma...

Versliausia Lietuvoje – Budraičių bendruomenė

Krašto žinios
2016 m. spalio 1 d.
„Lie­tu­vos kai­mo spin­du­lio“ ren­gi­ny­je, ku­ris vy­ko Vil­niaus ro­tu­šė­je, vers­liau­sia Lie­tu­vos bend­ruo­me­ne pri­pa­žin­ta Bud­rai­čių bend­ruo­me­nė iš Kel­mės ra­jo­no Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos.Nuo 2002– ųjų gy­vuo­jan­ti bend­ruo­me­nė vie­ni­ja be­veik šim­tą žmo­nių, yra įkū­ru­si „Tri­jų kar­tų na­mus“, eko­lo­giš­kų pro­duk­tų per­dir­bi­mo įmo­nę, sul­čių spau­dyk­lą, o šie­met – ir ke­ra­mi­kos kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves.
Kai­mo bend­ruo­me­nių ren­gi­ny­je Vil­niaus ro­tu­šė­je da­ly­va­vu­sios Bud­rai­čių bend­ruo­me­nės ti­jū­nė Zo­fi­ja...

Socialiniams darbuotojams didesnių atlyginimų nežadėjo

Krašto žinios
2016 m. spalio 1 d.
Ra­jo­no so­cia­li­niai dar­buo­to­jai sa­vo pro­fe­si­nę šven­tę pa­mi­nė­jo Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re jiems su­reng­to­je šven­tė­je.Čia ge­riau­siems so­cia­li­nio dar­bo ži­no­vams dė­ko­ta už sun­kų dar­bą, rū­pes­tį bei kant­ry­bę, ta­čiau di­des­nių at­ly­gi­ni­mų ne­ža­dė­ta.Už­va­kar į sa­vo pro­fe­si­nę šven­tę mies­to Kul­tū­ros rū­muo­se su­si­rin­ko bū­rys šven­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių, pa­si­puo­šu­sių ra­jo­no so­cia­li­nių dar­buo­to­jų.
De­ja, šių žmo­nių dar­bo kas­die­ny­bė yra ki­to­kia. Nė vie­nam iš jų ne­pa­vyks­ta iš­veng­ti stre­si­nių, ne­ma­lo­nių, o kar­tais ir...

Žygeivis remia sunkiai sergančius vaikus

Krašto žinios
2016 m. spalio 1 d.
Rad­vi­liš­kio Lie­tu­vos Są­jū­džio sta­dio­ne su­tik­tas žy­gei­vis Sau­lius Bag­do­nas, ku­ris dau­giau nei 1 000 ki­lo­met­rų pės­čio­mis ei­na per Lie­tu­vą, kad su­rink­tų lė­šų vė­žiu ser­gan­tiems vai­kams.Žy­gei­vį pa­si­ti­ko rad­vi­liš­kie­čiai, svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai, spor­ti­nin­kai ir Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai.
Prieš su­si­tik­da­mas su rad­vi­liš­kie­čiais, jis jau bu­vo ap­lan­kęs 10 Lie­tu­vos mies­tų ir nuė­jęs per 440 ki­lo­met­rų.
„Man la­bai svar­bu ne­šti ži­nią apie tai, kad gy­dy­mo įstai­go­se trūks­ta lė­šų...

Šiaulių „dailiokai“ nuprausė „Tris nykštukus“ (1)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugsėjo 30 d.
Šiau­lių dai­lės mo­kyk­los bend­ruo­me­nei ki­lo idė­ja su­reng­ti ge­ru­mo ak­ci­ją, skir­tą Mo­ky­to­jų die­nai. Bū­rys „dai­lio­kų“, pa­de­da­mų mo­ky­to­jų Gi­ta­nos Kal­ta­nie­nės, Jū­ra­tės Žuk­lie­nės ir Vik­to­ri­jos Vi­soc­ky­tės, nu­prau­sė ža­lio­mis ker­pė­mis apau­gu­sius ir pur­vu ap­si­ne­šu­sius nykš­tu­kus.
„Žy­mi Šiau­lių skulp­to­rė B. Kas­pe­ra­vi­čie­nė bu­vo mū­sų ko­le­gė, mes ją la­bai ger­bė­me. Pri­si­mi­nus mo­ky­to­ją, jos ge­rus dar­bus, švel­nias ran­kas, ar­tė­jant Mo­ky­to­jų die­nos šven­tei, ki­lo min­tis jos kū­ri­nį at­nau­jin­ti, pa­tiems ro­dy­ti...

Dėstytoja „mūzą“ atrado nuleidusi akis (2)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugsėjo 30 d.
„Pa­sau­lis po ko­jo­mis“ – taip va­di­na­si Šiau­lių uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jos, Bal­tų cent­ro va­do­vės, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rės Re­gi­nos Kva­šy­tės fo­tog­ra­fi­jos pa­ro­da, ati­da­ry­ta Pa­sau­li­nės tu­riz­mo die­nos pro­ga. Fo­tog­ra­fi­jo­se vaiz­duo­ja­mi ke­lio­nė­se po įvai­rias ša­lis už­fik­suo­ti po­že­mi­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų (van­den­tie­kio ar ka­na­li­za­ci­jos) šu­li­nių dang­čiai.Pir­mo­ji šu­li­nio dang­čio nuo­trau­ka į Lie­tu­vių kal­bo­ty­ros, li­te­ra­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos ka­ted­ros do­cen­tės R. Kva­šy­tės...

Me­la­giams „mi­nuo­to­jams“ ne­pa­vyks­ta pa­si­slėp­ti

Teisėtvarka
2016 m. rugsėjo 30 d.
Me­la­giams „mi­nuo­to­jams“ ne­pa­vyks­ta pa­si­slėp­tiTre­čia­die­nio po­pie­tę Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro ope­ra­to­rių gau­tas pra­ne­ši­mas apie už­mi­nuo­tus Šiau­lių teis­mo pa­sta­tus bu­vo ne­tik­ras. Tai pra­ne­šė pa­tal­pas ap­žiū­rė­ję Lie­tu­vos po­li­ci­jos an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „Aras“ pa­rei­gū­nai.Me­la­gin­go pra­ne­ši­mo au­to­riui, kaip jau bū­ta ir anks­čiau, gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Nus­ta­ty­ta, kad skam­bin­ta bu­vo iš pa­tai­sos na­mų.Tris Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo ir Šiau­lių apy­gar­dos...

A. Sireikos krepšinio akademijos auklėtiniai dalyvavo turnyre Vilniuje (1)

Sportas
2016 m. rugsėjo 30 d.
Tur­ny­re sa­vo jė­gas taip pat iš­ban­dė Aly­taus SRC, Kau­no „Per­kū­no“, Sos­ti­nės KM „Liū­tų“ ir „Dra­ko­nų“ ko­man­dos. Kiek­vie­na ko­man­da su­žai­dė po ket­ve­rias rung­ty­nes. Vi­sos AS­KA var­žo­vų ko­man­dos žai­džia pir­ma­me Moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos di­vi­zio­ne, to­dėl šiau­lie­čiams tai bu­vo rim­tas ir ne­leng­vas iš­ban­dy­mas.
Pir­mą tur­ny­ro die­ną AS­KA auk­lė­ti­niai su­si­ti­ko su Kau­no „Per­kū­no“ ir Sos­ti­nės KM ko­man­do­mis – čia šiau­lie­čiams pa­vy­ko iš­ko­vo­ti vie­ną per­ga­lę prieš kau­nie­čius.
Ant­rą die­ną...

Seimo rinkimai – kaip formalumas? (11)

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 30 d.
Pir­mą kar­tą Pak­ruo­jo ra­jo­no rin­kė­jai kan­di­da­tus į Sei­mą rinks dvie­jo­se – Pas­va­lio – Pak­ruo­jo bei Žiem­ga­los apy­gar­do­se. Re­dak­ci­ja pa­si­tei­ra­vo ra­jo­no gy­ven­to­jų nuo­mo­nės apie šią nau­jo­vę ir ar­tė­jan­čius rin­ki­mus.Kris­ti­na SUL­TAN­GA­RE­JE­VIE­NĖ iš Pak­ruo­jo:

– Rin­ki­mais ne­si­do­miu, nes ne­ma­tau už ką bal­suo­ti. Pak­ruo­jį pri­jun­gus prie Pas­va­lio ta­po neaiš­ku nei kas tie kan­di­da­tai, nei iš kur jie. Kad su­si­ži­no­tum, reik­tų gaiš­ti, ieš­ko­ti in­ter­ne­te. Tam ne­tu­riu...

Šiandien paaiškės Gražiausiai tvarkomos sodybos ir aplinkos konkurso nugalėtojai

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 30 d.

Lai­ky­da­ma­si Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko 2016 m. bir­že­lio 10 d. po­tvar­kiu Nr. MV-28 pa­tvir­tin­tų kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo nuo­sta­tų, kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo dar­bo gru­pė (pirmininkas–administracijos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ma­rius Se­nu­lis) iš­rin­ko gra­žiau­sias so­dy­bas kai­muo­se ir mies­te­liuo­se; gra­žiau­sias so­dy­bas Pak­ruo­jo ir Lin­ku­vos mies­tuo­se; gra­žiau­siai bend­ruo­me­nės na­mų ap­lin­ką tvar­kan­čią kai­mo bend­ruo­me­nę...

Žydus primins nebe vien kapai

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 30 d.
Praė­ju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je pa­gerb­ta Ant­ro­jo Pa­sau­li­nio ka­ro me­tais iš­žu­dy­tos ra­jo­no žy­dų bend­ruo­me­nės at­min­tis. Netrukus ją įpras­mins ne­be vien ma­si­nės ka­pa­vie­tės. Nes Pak­ruo­jy­je jau yra Mar­ko Šrei­be­rio gat­vė, bai­gia­ma re­konst­ruo­ti se­niau­sia me­di­nė Lie­tu­vos si­na­go­ga, o žy­miau­sių Pak­ruo­jo pra­mo­ni­nin­kų Mai­ze­lių na­mas atei­ty­je taps mu­zie­ju­mi.Į Pak­ruo­jo žy­dų ge­no­ci­do vie­tą Mor­ka­kal­ny­je „Že­my­nos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­viai atė­jo pės­čio­mis, ne­ši­ni...

Istorija neturi šokinėti pagal politikų dūdelę (1)

Atolankos
2016 m. rugsėjo 30 d.
Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui Ma­čiu­liui is­to­ri­jos pa­veiks­las – dau­giau nei juo­das ir bal­tas. Is­to­ri­jos jis neįsp­rau­džia į vie­nos tie­sos rė­mą ir pro­vo­kuo­da­mas klau­sia, kas lai­mė­jo Žal­gi­rio mū­šį. Is­to­ri­kas ne­ma­no, kad abe­jo­jant mi­tais griau­na­mi ta­pa­ty­bės pa­ma­tai. „Jei šian­dien išei­tų kny­ga, ku­ri sa­ky­tų: prie Šiau­lių ne­bu­vo Sau­lės mū­šio, ar tai su­griau­tų Šiau­lių mies­to vaiz­di­nį? Ne­ma­nau“, – sa­ko D. Ma­čiu­lis.–...

Išverstos knygos jau nebetelpa ant dviejų stalų

Atolankos
2016 m. rugsėjo 30 d.
Jo­niš­kie­tė lat­vių kal­bos ver­tė­ja Dzint­ra El­ga Irbytė-Staniulienė auk­si­nę vai­kys­tę pra­lei­do tan­kių siū­ruo­jan­čių miš­kų ap­sup­ta­me Du­bov­kos vien­kie­my­je, kur per­si­lie­jo dau­gia­kal­bė lat­vių, vo­kie­čių, ru­sų kal­bų ap­lin­ka, per­si­py­nė mo­čiu­tės mi­to­lo­gi­niai pa­sa­ko­ji­mai, per­duo­tos ži­nios apie žo­ly­nus. Aug­da­ma mer­gai­tė sva­jo­jo tap­ti gy­dy­to­ja, ta­čiau li­ki­mas pa­su­ko gy­ve­ni­mo ke­lią į ru­sų kal­bos ir li­te­ra­tū­ros stu­di­jas.Pir­mus ver­tė­jos žings­nius Dzint­ra El­ga žen­gė mo­kyk­lo­je, ka­da...

Net milijonas nepriverstų nerašyti

Atolankos
2016 m. rugsėjo 30 d.
Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je sa­vo kny­gą „Ma­no Di­džio­ji Nuo­dė­mė, Žur­na­lis­ti­ka“ ir ki­tus kū­ri­nius pri­sta­tė ra­šy­to­ja ir žur­na­lis­tė Aud­ro­nė Ur­bo­nai­tė.Di­džią­ją gy­ve­ni­mo da­lį ati­da­vu­si žur­na­lis­ti­kai tik prieš de­šimt­me­tį, su­lau­ku­si pen­kias­de­šim­ties, pa­ra­šiu­si pir­mą­jį no­ve­lių ro­ma­ną, ra­šy­to­ja šian­die­ni­nę žur­na­lis­ti­ką ver­ti­na kaip deg­ra­da­vu­sią, neats­pin­din­čią tie­sos. Pa­sa­ko­jo apie kvai­liau­sias už­duo­tis, ku­rias žur­na­lis­tams ski­ria darb­da­viai. Ta­čiau kartu tvir­ti­no...

Romanas Pyatkovka: „Mano darbai neturi būtinai patikti“

Atolankos
2016 m. rugsėjo 30 d.
Pri­pa­žin­tas ge­riau­siu pa­sau­lio kon­cep­tua­lios fo­tog­ra­fi­jos au­to­riu­mi Uk­rai­nos fo­to­me­ni­nin­kas Ro­ma­nas Pyat­kov­ka Šiau­lių fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je su­si­ti­ko su fo­tog­ra­fi­jos mė­gė­jais ir pri­sta­tė sa­vo kū­ry­bą. Uk­rai­nie­čio dar­bų yra įsi­gi­ju­sios ga­le­ri­jos, pri­va­tūs as­me­nys ir ban­kai. Prieš ren­gi­nį R. Pyat­kov­ka da­vė iš­skir­ti­nį in­ter­viu „Šiau­lių kraš­tui“.Fo­tog­ra­fi­ja nu­ga­lė­jo teat­rą– Jū­sų pir­mo­ji dar­bo vie­ta – teat­ras, ku­riam ati­da­vė­te aš­tuo­ne­rius me­tus. Daž­nai sa­ko­ma...

Dienos populiariausiKelmės rajoneKelmės rajone
Sportas

Keturi kampai

Šiau­lių re­gio­ne pa­sta­ty­tas pir­ma­sis in­di­vi­dua­lus na­mas, ati­tin­kan­tis ener­gi­nio nau­din­gu­mo A kla­sę. Na­mo...

Centas prie cento

Šį ru­de­nį Šiau­lių te­le­vi­zo­rių ga­myk­lai „Tau­ras“ bū­tų su­ka­kę 55 me­tai. Ta pro­ga il­ga­me­tis ga­myk­los dar­buo­to­jas...

Atolankos

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Oi ojo­joj, suau­gę žmo­nės kaip da­vat­kos de­juoj – oi, kaip ch****a Lie­tu­vOi. O mo­ra­las ir dur­niui aiš­kus, ir kam su...

Al­ma Meš­kie­nė iš Šau­kė­nų (Kel­mės r.) net pri­klau­pu­si ban­do iš­ties­ti pa­čios nu­narp­lio­tą tink­lą. Svars­to, kad ant jo ga­lė­tų...

„Jei nak­tį pa­bu­dęs ne­ga­li už­mig­ti, pa­klau­sai kly­kian­tį apuo­ką, nak­ti­nį gam­tos gy­ve­ni­mą ir lai­min­gas už­mie­gi vėl...

Šiau­lie­tis An­ta­nas Ged­vi­las bai­gė kur­ti Kris­taus gy­ve­ni­mo tri­lo­gi­ją. Prieš tre­jus me­tus pra­dė­jęs nuo...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [68525]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai